Uitvaartverzekering Nederland

Vergelijkingssite Uitvaartverzekering

Veel mensen hebben speciale wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij enkele begrafenisverzekeringsmaatschappijen een mogelijkheid om tot een zeker niveau zelf de verzekering samen te stellen, zodat de verzekering te allen tijde op maat is voor de speciale wensen.

Vergelijkingssite Uitvaartverzekering

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende optie is demaandprijs van deuitvaartverzekeringen. Deze kan met namebepaald worden aan de hand van de leeftijdvan de consument, maar ook op basis van de dekking.De begrafenisverzekering met de laagstekostprijs is om die reden niet perdefinitie de beste mogelijkheid voor jouw situatie. Kijk dan tevens nietalleen naar de goedkoopsteuitvaartverzekeringen, maar houd ookrekening met alle factoren die jij van betekenis vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk dekosten van verschillendeuitvaartverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Bij eenbegrafenisverzekering waarin diensten kunnen wordenverzekerd, kan het per uitvaartverzekeraar verschillenwelke diensten dit exact zijn.standaardgedekte diensten zijn onder meer de huur voor dezaal voor de kerkdienst, een standaardkist eneen rouwwagen.

2. Indexatie

Hoewel niet alle uitvaartverzekeraars deuitvaartverzekeringen immerindexeren, is het niet onverstandig dit nog te controleren peruitvaartverzekeringen. Bij veel uitvaartverzekeringsmaatschappijenkun je zelf bepalen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd mag worden.Bedank dat indexering tevensbetekent dat de maandpremie periodiek verhoogd wordt. Dezeverhoging gaat theoretisch echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Bij sommigebegrafenisverzekeraarsis het maken van aanpassingen lastiger dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,bekijk dan de voorwaarden ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot bijstellen.In een aantal gevallen kan dedekking in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een ophoging van depremie, ondermeer als het maximale aantal gasten opde begrafenis uitgebreid moet worden.Diverse typen uitvaartverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande uitvaartverzekeringen is Vandaag de dag een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.verschillende begrafenisverzekeringen hebbenverschillende voordelen. Houd rekening met de diversetypen begrafenisverzekeringen wanneerje begrafenisverzekeringen vergelijkt. Soms zijnverschillende typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veeluitvaartverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij voordeliger diensten kunnen afnemen. Zo kan hetgebeuren dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten mogelijk maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen grotekortingsdeals hebt die de uitvaartverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzewebsite. In de regel wordteen uitvaartverzekering maar 1 maal in het leven afgesloten, daardooris het cruciaal dat men een geïnformeerde, maar met name een verstandigekeuzemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed een mogelijkheid van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij verschillendebegrippen uit omtrent uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit diversepolissen zijn er allerhandetermen die wij nader toelichten en interessante blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u precies weet wat de voor-en nadelen vaneen zekere verzekeraar zijn, tevens is demaandprijs belangrijk.wellicht krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erdiverse punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meerdereverzekeraars opdiverse punten metelkaar vergeleken worden. Deaanbieders waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid demaandprijs bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in 1 overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kunteasy een geïnformeerde mogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van dit land, metuiterste persoonlijke attentievoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Bovendien is erflexibiliteit tot de uitkering, er zijn namelijkdire opties.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten vergoeden, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van debegrafenis of crematie tot de hoogte van hetconsument bedrag. Je ontvangt 10% extrabesteedbaar bedrag opwelk moment Yarden uw uitvaart verzorgt. Ook bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Bovendienis er een combinatie van beide optiesmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar kosteloos meeverzekeren.

De pluspunten van Yarden zijn onder meer:

 • Voordelige premie
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Keuze premiebetalingstermijnen

Monuta

Met de verzekering van Monutazijn de belangrijkste kosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de afscheidplaats naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vangewoonBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen optie te houden. Deverzekeraar doet dit door zoveel een mogelijkheid zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het iszeker een optie om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeraars. Het is opdie manier een mogelijkheid om de combinatie van demaandprijs en de geboden beschermingtijdens de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeus te maken.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel ons land. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor iedereen te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eenslimme financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelekosten betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Werelddekking

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelmensen die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de a-sociaal hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeringsmaatschappij of uw nabestaanden eenfinanciële uitbetaling krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

Een andere populaire soortuitvaartverzekering is een kapitaalverzekering. Bij dit typeuitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden een financiële betalingvoor de organisatie van uw uitvaart. Het is bij dit type uitvaartverzekeringmogelijk om de hoogte van dit bedrag tussentijds aan te passen. meestalligt deze uitbetaling rond de zevenduizend euro, watgelijk is aan gemiddelde onkosten voor een uitvaart.}}

Scroll to top