Uitvaartverzekering Voor Jongeren

Uitvaartverzekering Aanvullend

Veel mensen hebben specifieke wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij een aantal uitvaartverzekeringsmaatschappijen een optie om tot een zekere hoogte zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering altijd op maat is voor de speciale wensen.

Uitvaartverzekering Aanvullend

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenuitvaartverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen naast elkaar teleggen, kun je objectiefbekijken welke begrafenisverzekeringen hetbetere bij je past.Om verschillendebegrafenisverzekeringsmaatschappijengoed met elkaar te kunnen bekijken moet je echter welweten op welke factoren je moet letten.

Vergelijk depremie van diversebegrafenisverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan altijd de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze eigenschappenin gedachten bij het uitzoeken van uitvaartverzekeringen.Alleuitvaartverzekeraarshebben op de website een kort overzicht van hunpolisvoorwaarden. Hiermee kun je op 1ogenblik bekijken wat ergeregeld kan worden van de geleverde diensten perbegrafenisverzekeraar.

2. Indexatie

Hoewel eenaantal begrafenisverzekeraars deuitvaartverzekeringen altijdindexeren, is het niet onverstandig dit nog te controleren perbegrafenisverzekeringen. Bij sommige begrafenisverzekeraarskun je zelf kiezen of debegrafenisverzekeringen geïndexeerd mag worden.Houd er rekening mee dat indexering tevensbetekent dat de premie jaarlijks hoger wordt. Dezeophoging gaat theoretisch echter gelijk opmet salarisstijgingen die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je als20-jarige een begrafenisverzekering af,dan weet je hoogstwaarschijnlijk nog nietexact wat voor type begrafenis je zouwillen over vele tientallen jaren. Ook kunnen jebehoeften in de loop der tijd anders zijn. Om erzeker van te zijn dat de uitvaartverzekering immer aansluit bij je wensen, is het verstandig om teletten op de opties tot bijstellen die deuitvaartverzekering biedt.

​Welk type begrafenisverzekering moet ik kiezen?

Grofweg zijn er 4 soorten begrafenisverzekeringen: de kapitaalverzekering, de naturaverzekering, de natura sommenverzekering en de combinatieverzekering.

 • Bij een kapitaalverzekering verzeker je een specifiek bedrag dat nabestaanden vrij kunnen besteden.
 • Bij een naturaverzekering worden bepaalde diensten en objecten gedekt ter waarde van een bepaald bedrag.
 • Bij een natura sommenverzekering krijgen de nabestaanden een bedrag, maar mag dit met uitsluiting van worden uitgegeven aan de uitvaartverzekering.
 • Bij een combinatieverzekering worden zowel diensten als een vooraf bepaald geldbedrag verzekerd.

{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezewebsite. Normaal gesproken wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, daardooris het belangrijk dat men een geïnformeerde, maar met name een interessantekeuze maakt. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij verschillendebegrippen uit nopens uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit verschillendepolissen zijn er diversetermen die wij nader toelichten en interessante blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de premie bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het klant minimumbedrag en aan de hand van de mogelijkheidof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kunteasy een geïnformeerde optiemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze providers, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is eengrootste uitvaartorganisatie van dit land, metmaximale persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Bovendien is erflexibiliteit tot de uitkering, er zijn namelijk3 mogelijkheden.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de onkosten van deuitvaart tot de hoogte van hetklant bedrag. Je ontvangt 10% extrabesteedbaar bedrag opwelk moment Yarden uw uitvaart verzorgt. Ook bestaat deoptie om yarden geld te laten uitkeren. Ookis er een combinatie van beide eigenschappenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar zonder extrakosten meeverzekeren.

De pluspunten van Yarden zijn onder andere:

 • Voordelige premie
 • gewonemedische acceptatie
 • Keuze premiebetalingstermijnen

Monuta

Alle wensen wordengeëerd zodat de uitvaart compleet verzorgdwordt. Tevens is het allichteen optie een uitvaartverzekering in geld af tesluiten, zodat de nabestaanden zelf bepalen hoe de uitvaart eventueel geregeldwordt. Ook zijn er nog andere uitvaartmogelijkhedenmogelijk als Multiculturele uitvaart,geldverzekering en depositofonds.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • Bij Monutakunt u als één van de weinigeuitvaartverzekeringsmaatschappijen van te voren uw wensen vastlaten leggen. Uw nabestaanden kunnen u dan zorgeloos begraven of cremeren

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel klanten bezighoudt. hierdoorontdekten ze onder andere dat veelconsumenten het afsluiten van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in sommige gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een mogelijkheid liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge maandprijs tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeraarverzekeringnemern verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkemanier in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde kosten niet te hoog oploopt. Deverzekeringsmaatschappij wil er op die wijze voor zorgendat meer consumenten tijdig een uitvaartverzekeringafsluiten, zodat de onkosten voor de uitvaart netjesvergoedt zijn.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijemogelijkheid uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Tussentijds kosteloos aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de hele hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Doordat erverschillende typen uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeringsmaatschappijenis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

De meest populaireuitvaartverzekering is de naturaverzekering. Hierbij krijgen uw nabestaandengeen financiële uitbetaling om uw uitvaart teorganiseren, maar worden zij gecompenseerd met diensten en materialen. Denk aanhet vervoer naar de begraafplaatsof het crematorium, enzovoorts. Lees voor het afsluitenvan een naturaverzekering goed welke diensten nietonder de dekking van uw uitvaartverzekering vallen.}}

Scroll to top